ΑΡΤ ΛΟΥΞ ΝΤΙΖΑΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 1η Εταιρική χρήση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ


ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014Ποσά

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
κλειόμενης

χρήσεως 2014

Ι.Αποθέματα


Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ2 .Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή

1,227.50

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο


2,000.00

4. Α & Β ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κα & Είδη συσκ/σιας

0.00
ΙΙ.Απαιτήσεις1.Καταβλημένο

2,000.00

1. Πελάτες

6,152.00
2.Προκαταβολές σε Πιστωτές διαφόρους

0.00
11.Χρεώστες διάφοροι

1,242.78
IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο

7,328.47


IV.Αποθεματικά Κεφάλαια


3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

0.00


1.Τακτικό αποθεματικό

563.84


7,328.47Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

15,950.75

0.00


2,563.84
V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

7,530.94

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)

10,094.78

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

0
3.Τράπεζες λογαριασμοί βρχ.υποχρ.

4. Προμηθευτές

354.93
6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

5501
7.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

0.00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5,855.97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

15,950.75


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

15,950.75

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ


4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

0.00


4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0.00


ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30 Μαίου 2015
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.ΠΑΥΛΙΔΗΣΠΑΛΑΣΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΔΤ Π-978634ΑΔΤ ΑΗ194760ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ


31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

14,595.58
Μείον: Κόστος πωλήσεων

3,006.88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

11,588.70
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας311.97


3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως0.00


311.97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

11,276.73
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

0.00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως

11,276.73
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (μείον):΄Εκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & αόργανα έσοδα0.00


Μείον:

1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα0.00


0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

11,276.73
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3,865.22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΜείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
Ποσά

στο λειτουργικό κόστος3,865.22


0.00κλειόμενης

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

11,276.73Χρήσεως 2014ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30 Μαΐου 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη -ζημίες ) χρήσεως

11,276.73
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

0.00

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σύνολο

11,276.73

ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος

3,181.95

ΠΑΛΑΣΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο


ΑΔΤ ΑΗ194760


ΑΔΤ Π-978634
λειτουργικό κόστος φόροι

0.00
Ζημίες εις νέο/ Κέρδη προς διάθεση

8,094.78

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:


1. Τακτικό αποθεματικό

563.84
2. Πρώτο μέρισμα

0.00
3. Κέρδη εις νέον

7,530.94

8,094.78